728 x 90  • بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم

    بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم0

    بیل گیتس: وقوع پاندمی بعدی؟ آماده نیستیم بزرگترین چالشهایی که بشر می تواند داشته باشد بیش از اینکه ماکروسکوپیک باشد میکروسکوپیک هست. آیا جنگها و تسلیحات کشتار جمعی تنها تهدیدهایی هستند که باید مراقب آنها باشیم؟. این سمینار که توسط بیل گیتس در سال 2015 با میزبانی “تد” برگزار گردید حول این پرسش که آیا

    ادامه مطلب